BG
 

Булгаргаз ЕАД

„Булгаргаз“ ЕАД е дъщерно дружество на „Български енергиен холдинг“ ЕАД, притежаващ 100% от акциите. Регистрираният капитал на дружеството е в размер на 231 698 584 лева, изцяло внесен от „Български Енергиен Холдинг” ЕАД.

„Булгаргаз“ ЕАД притежава единствената лицензия за дейността „обществена доставка на природен газ на територията на Република България“ за срок от 35 години.

 Основните лицензионни задължения на „Булгаргаз“ ЕАД, като обществен доставчик на природен газ са:

  • да сключва сделки с добивни предприятия и търговци на природен газ за покупка на газ в количества, необходими да покрият потреблението на потребителите, както на пряко присъединените към газопреносната мрежа, така и за извършване дейността на обществените снабдители;
  • да осигурява непрекъсната и качествена доставка на природен газ;
  • да поддържа отношения с енергийни предприятия, свързани с дейността по доставките на природен газ и гарантиращи непрекъснатостта и качеството на доставките;
  • да поддържа финансова обезпеченост, необходима за осъществяване на дейността;
  • да води търговските сделки по начин, гарантиращ финансовата му стабилност.

Обществената доставка на природен газ като основна дейност на дружеството е от стратегическо значение за стабилността на целия енергиен сектор. В тази връзка „Булгаргаз“ ЕАД осигурява потреблението на територията на страната по силата на дългосрочни и краткосрочни договори за доставка на природен газ от внос и от местен добив. С цел диверсификация на източниците и маршрутите на доставка и разширяване на дейността си, „Булгаргаз” ЕАД си сътрудничи с партньорски компании от газовия сектор.

За преглед на финансовите отчети на дружеството моля, посетете раздел Финансови отчети.

За по-подробна информация моля, посетете www.bulgargaz.bg.

"Булгаргаз" ЕАД

1000 гр. София
ул. "Петър Парчевич" № 47
тел.: +359 2 935 89 44
факс: +359 2 925 03 94
eл. поща: hq@bulgargaz.bg

www.bulgargaz.bg

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал