BG
 

Мини Марица - изток ЕАД

“Мини Марица-изток” ЕАД експлоатира най-голямото находище на лигнитни въглища в България с продуктивна площ от 240 кв. км. Дружеството осигурява суровина за четирите топлоелектрически централи в комплекс „Марица Изток”, които произвеждат над 30% от електроенергията на България. Въглищата се добиват по открит способ, по силата на Концесионен договор за 35 години, сключен с българското правителство през юли 2008 г. При текущите темпове на потребление запасите от въглища на „Мини Марица-изток” ЕАД ще бъдат достатъчни за още над 60 години. В Дружеството функционира интегрирана система за управление на качеството, околната среда и здравето и безопасността при работа.

„Мини Марица-изток” ЕАД е 100% държавно дружество и има статут на обект със стратегическо предназначение в сектор „Енергетика”. От септември 2008 г. е в състава на Българския енергиен холдинг.

За преглед на финансовите отчети на дружеството моля, посетете раздел Финансови отчети.

За по-подробна информация моля, посетете www.marica-iztok.com.

“Мини Марица - изток” ЕАД

6260 гр. Раднево
ул. „Георги Димитров“ № 13
тел.: +359 417 833 05;
факс: +359 417 826 05
eл. поща: mmi-ead@marica-iztok.com

www.marica-iztok.com

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал