BG
 

Правна рамка

Устав БЕХ

Устав

Европейско законодателство

Регламент (ЕС, Евратом) № 617/2010 на Съвета от 24 юни 2010 година относно съобщаването на Комисията на инвестиционни проекти за енергийна инфраструктура в Европейския съюз, както и за отмяна на Регламент (ЕО) № 736/96

Регламент (ЕО) №  714/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13  юли 2009  г. относно условията за достъп до мрежата за трансграничен обмен на електроенергия и за отмяна на Регламент (ЕО) №  1228/2003

Регламент (ЕО) №  715/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13  юли 2009  г. относно условията за достъп до газопреносни мрежи за природен газ и за отмяна на Регламент (ЕО) №  1775/2005

Директива 2009/72/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13  юли 2009  г. относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и за отмяна на Директива 2003/54/ЕО

Директива 2009/73/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13  юли 2009  г. относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ и за отмяна на Директива 2003/55/ЕО

Национално законодателство

Закон за енергетиката

Лични данни

Общото уведомление за прозрачност

Уведомление за прозрачност за връзки с инвеститори

Уведомление за прозрачност на кандидати за работа

Уведомление за прозрачност при обработване на лични данни на лица, подали сигнали

Антикорупция

Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ)

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал