BG
 

Правна рамка

Устав БЕХ

Устав

Европейско законодателство

Регламент (ЕС, Евратом) № 617/2010 на Съвета от 24 юни 2010 година относно съобщаването на Комисията на инвестиционни проекти за енергийна инфраструктура в Европейския съюз, както и за отмяна на Регламент (ЕО) № 736/96

Регламент (ЕО) №  714/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13  юли 2009  г. относно условията за достъп до мрежата за трансграничен обмен на електроенергия и за отмяна на Регламент (ЕО) №  1228/2003

Регламент (ЕО) №  715/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13  юли 2009  г. относно условията за достъп до газопреносни мрежи за природен газ и за отмяна на Регламент (ЕО) №  1775/2005

Директива (ЕС) 2019/944 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2019 г. относно общите правила за вътрешния пазар за електроенергия

Директива (ЕС)2019/692 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 г. относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ
Антикорупция и сигнали
Подай сигнал